U bent hier: Home > Voorwaarden

Voorwaarden

Art. 1. Toepassing

Deze voorwaarden maken deel uit van al onze aanbiedingen en ons verstrekte opdrachten tot het verrichten van technisch bodemonderzoek, bouwkundig toezicht, metingen en/of advisering op het terrein van grondmechanica, funderingstechniek.


Art. 2. Algemene Voorwaarden R.V.O.I.
Deze algemene voorwaarden als bedoeld, zijn gelijkduidend aan de R.V.O.I. 2001 (Regeling van de Verhouding van Opdrachtgever en raadgevend ingenieur), uitgebreid met onderstaande voorwaarden die met name betrekking hebben op:
a) technische werkzaamheden (art. 4, 5 en 7);
b) werkzaamheden door derden (art. 8);
c) aansprakelijkheids aspecten (art. 8);
d) kader opdracht (art. 10);
e) betaling (art. 11).
Waar in de R.V.O.I. wordt gesproken over adviesbureau dan wel adviseur, wordt in alle gevallen RB Geotechniek V.O.F. bedoeld, verder in deze voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer. De tekst van de R.V.O.I. 2001 zal op eerste aanvraag worden toegezonden. Bij een tegenstelling tussen deze algemene voorwaarden en de R.V.O.I. prevaleren deze algemene voorwaarden.


Art 3. Offerte en opdracht
a) Een uitgebrachte offerte is drie maanden van kracht.
b) Een opdracht wordt geacht tot stand te zijn gekomen indien de offerte schriftelijk of mondeling is aanvaard.


Art. 4. Rapportage
a) De rapportage van de resultaten van de werkzaamheden zal in drievoud plaatsvinden.
b) Voor boringen bestaat de rapportage uit een getekend boorprofiel, alsmede een omschrijving van de aangetroffen grondsoorten.
c) Voor sonderingen bestaat de rapportage uit een getekende grafiek en situatietekening.
d) De resultaten van laboratorium dan wel milieu-onderzoek worden gepresenteerd in de vorm van een verslag tezamen met getallen in tabelvorm en/of grafieken (drievoud).
e) De resultaten van funderingsadvies worden gepresenteerd in de vorm van een verslag bevattend funderingsmethode met bijbehorende rekenwaarden voor draagvermogen, bodembeschrijving, advies m.b.t. tot heiblok en/of advies m.b.t. ontravingsniveaus en grondverbetering.
f) Rapportage van het doormeten van palen omvat een serie grafieken en verslag van de verrichte metingen.
g) Rapportage van het heitoezicht bestaat uit een verslag over voortgang alsmede over besprekingspunten met de constructeur die dit werk tot zijn verantwoordelijkheid rekent, het invullen van kalenderstaten en een rapportage van meer en minderwerk indien het paaltype hiertoe aanleiding geeft.
h) Voor zover over de rapportage in dit artikel niets is vastgelegd, wordt dat bij de opdrachtverstrekking nader geregeld.


Art. 5 Vergunningen etc.
a) De opdrachtgever voorziet de opdrachtnemer vroegtijdig van kwalitatief volwaardige tekeningen en overige gegevens met betrekking tot het te onderzoeken project.
b) De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de door hem verstrekte gegevens, zowel met betrekking tot de historie van de bodem, de te onderzoeken objecten, de gebouwen en het gebruik van de terreinen in het verleden tot het moment van het gereed zijn van de opdracht.
c) De opdrachtgever is ten alle tijden verantwoordelijk voor obstakels in de bodem, zoals funderingen, kabels, leidingen e.d.
d) Met betrekking tot de uitvoering van werkzaamheden kan de opdrachtnemer zich beroepen op onvoorziene respectievelijk kostenverhogende omstandigheden.
e) Schade en meer kosten als gevolg van het ontbreken van gegevens en van omstandigheden zoals die in de leden a. tot en met d. zijn bedoeld, zijn voor rekening van de opdrachtgever.


Art. 7. Algemene uitgangspunten, meerwerk
a) Mits nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd, is de prijs in de overeenkomst erop gebaseerd dat de te onderzoeken objecten en terreinen met de normaal en gebruikelijk in te zetten onderzoeksmaterialen en transportmiddelen door de opdrachtnemer bereikbaar zijn.
b) Wanneer in aanvulling op het onder a. gestelde speciale voorzieningen en maatregelen door de opdrachtnemer moeten worden genomen is dat als meerwerk te verrekenen.
c) Speciale voorzieningen die de opdrachtnemer overigens moet nemen en die niet in de opdracht zijn begrepen, worden als meerwerk verrekend.
d) Voorzieningen die overigens uit het oogpunt van milieu, veiligheid, bedrijfsbescherming e.d. moeten worden genomen of aangebracht door de opdrachtnemer worden als meerwerk in rekening gebracht.
e) Speciale tarieven of verrekenprijzen voor de afrekening van het meerwerk bedoeld in de leden b., c., d. en e kunnen vooraf in de opdracht worden geregeld.


Art. 8. Werkzaamheden door derden
De opdrachtgever verleent automatisch zijn goedkeuring aan opdrachtnemer dat bepaalde onderdelen van de totaalopdracht door opdrachtnemer aan derden wordt opgedragen.


Art. 9. Aansprakelijkheids aspecten, vrijwaring en verzekeringen
a) De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is geregeld in art. 16 van de R.V.O.I. met in acht name van de hiernavolgende bepalingen inzake aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en vrijwaring door de opdrachtgever.
b) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de inhoud van de opdracht, zoals de keuze van de daarin genoemde werkzaamheden, de intensiteit van de te verrichten werkzaamheden, aantal waarnemingen etc.
c) De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden in relatie tot directe en indirecte schade, ontstaan ten gevolge van werkzaamheden dan wel nalatigheden door opdrachtnemer.
d) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade in welke vorm ook, ontstaan tijdens een normale uitvoering van werkzaamheden.
e) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor advisering op grond van de resultaten van de opdracht door opdrachtgever of door derden


Art. 10. Kader opdracht
a) Mits nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd vallen alle milieu-aspecten buiten het kader van een opdracht. Eén en ander mede met betrekking tot aan- en afvoer van grond en lozing van grondwater.
b) Mits nadrukkelijk schriftelijk vastgelegd of omschreven in het betreffende rapport heeft het advies uitsluitend betrekking op het verticale draagvermogen van een fundering


Art. 11. Betaling
a) Betaling door de opdrachtgever zal plaatsvinden uiterlijk vier weken na faktuurdatum.
b) Ingeval van een kortlopende opdracht wordt aan het eind van de opdracht een faktuur aangeboden.
c) In geval van langlopende opdrachten (meer dan 1 maand) werkonderbreking of stagnatie, kan door de opdrachtnemer worden beslist voor het dan gereedgekomen gedeelte van de opdracht, een faktuur aan te bieden.
d) reclames ten aanzien van de faktuur dienen schriftelijk binnen 10 dagen na faktuurdatum bij opdrachtnemer in bezit te zijn. Het indienen van een reclame ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichtingen
e) Na het verstrijken van de betalingsdatum als onder a. bedoeld is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd verhoogd met 2%.
f) Na het verstrijken van de betalingsdatum is de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling gerechtigd het verschuldigde in te vorderen. De opdrachtgever is dan tevens verschuldigd de incassokosten van 10% over het openstaande bedrag met een minimum van € 227,--, verhoogd met eventuele kosten van juridische bijstand, rechtbank, deskundige arbitrage e.d.

Meer weten? Neem contact met ons op!