U bent hier: Home > Omgevingsmonitoring

Omgevingsmonitoring

Omwonenden kunnen tijdens bouwprojecten overlast ervaren en er kan door de werkzaamheden schade ontstaan. Met een bouwkundige opname brengt u de aanwezige bouwkundige gebreken middels tekst en beeld in kaart. Op deze manier beschikt u over informatie om een claim achteraf te kunnen beoordelen en discussie te voorkomen. Onze objectieve opname-experts inventariseren, omschrijven en fotograferen de gebreken aan gebouwen, objecten en infrastructuur in de omgeving van de bouwplaats/werklocatie. Deze worden nauwkeurig vastgelegd in een gedetailleerd rapport van de bouwkundige opname.

 

 

Trillingsmetingen

Trillingen veroorzaakt door het heien van palen, het intrillen/trekken van damwanden, sloopwerkzaamheden of (trein)verkeer kunnen schade veroorzaken aan bebouwing en/of gevoelige instrumenten. Ook kunnen ze zonder schade hinderlijk zijn voor personen of bepaalde werkzaamheden onmogelijk maken. De intensiteit van trillingen kunnen we nauwkeurig meten en vooraf voorspellen.

 

Schade(claims) voorkomen

Door het meten van trillingen is het mogelijk om, bij voorkeur in combinatie met een vooropname van belendingen, adequaat te reageren op eventuele schadeclaims. Ook kunnen we op basis van trillingsmetingen de uitvoering van een sloop- of heiwerk zodanig bijsturen dat schade aan belendende panden wordt voorkomen of beperkt. Bij verkeerstrillingen speelt vooral het hinderaspect een belangrijke rol. Op basis van metingen kan bijvoorbeeld worden besloten de snelheid te beperken, eerder onderhoud te plegen, verkeersdrempels te verleggen of aan te passen.
Beoordeling van de meetresultaten gebeurt volgens SBR meet- en beoordelingsrichtlijnen:

 

Deel A: Schade aan gebouwen
Deel B: Hinder voor personen in gebouwen
Deel C: Storing aan apparatuur

 

De sensoren kunnen worden uitgerust met een modem zodat onbemand gemeten kan worden. Bij een overschrijding van de vooraf ingestelde grenswaarden kan de uitvoerder/directievoerder direct per SMS of e-mail op de hoogte worden gebracht om zodoende tijdig te kunnen ingrijpen, om schade te voorkomen


Geluidsmetingen

RB Geosurvey BV is in het bezit van meerdere geluidsmeters welke voldoen aan de eisen gesteld in de NEN-61672, Klasse 1. De metingen worden uitgevoerd met eigen gecertificeerd personeel en conform de richtlijnen van de Circulaire Bouwlawaai 2010. Uit de metingen zal een rapportage volgen waarin duidelijk wordt aangegeven wat de resultaten zijn gedurende het bouwproces. De resultaten kunnen tevens per dag inzichtelijk worden gemaakt.
Ook voor geluidsoverlast afkomstig van bijvoorbeeld een voorbij rijdende stadsbus of een evenement in de buurt kan een geluidsmeting uitkomst bieden.


Deformatiemetingen

RB Geosurvey BV beschikt over diverse systemen om verplaatsingen te kunnen monitoren in de meest uiteenlopende omstandigheden. Wij beschikken over:

  • 06-GPS
  • Total station
  • Precisiewaterpassing
  • Inclinometingen
  • Glasvezelmeting
  • Scheurwijdtemetingen

Om tijdens het plaatsen of trekken van damwanden, bij bemalingen of heiwerkzaamheden eventuele zettingen (deformaties) te kunnen detecteren, beschikken wij over de mogelijkheid om continue hoogtemetingen uit te voeren. Hierbij bevestigen we op het te meten pand op enkele plaatsen meetstrips waarna om de 15 minuten op0,01 mmnauwkeurig de hoogte wordt gemeten. Indien deformaties worden aangetoond kan direct worden ingegrepen.
Om deformaties die kunnen optreden tijdens een langere periode te monitoren, brengen we deformatieboutjes aan in de te monitoren bebouwing. De hoogte van de bouten wordt met een 'nulmeting' vastgelegd.
De nulmeting betreft het tweemalig inmeten van de hoogte van de bouten met een digitaal waterpasinstrument en een temperatuuronafhankelijke Invar-baak. De meetnauwkeurigheid bedraagt0,01 mm. De metingen worden verricht ten opzichte van een niet aan zetting onderhevig referentiepunt en vastgelegd ten opzichte van N.A.P. Tijdens of na de (bouw)werkzaamheden kunnen we de inmeting van de deformatiebouten herhalen om zo  eventuele deformaties te detecteren.


Grondwatermonitoring

Bij het bemalen van bouwputten of andere werkzaamheden beneden de grondwaterstand (aanleg van riolering, pers- en ontvangstkuipen) is het gewenst inzage te krijgen in de grondwaterstandverlaging in de omgeving. Als verlaging tot onder de gemiddelde laagste grondwaterstand zich voordoet, kunnen zettingen optreden. Om dit te voorkomen plaatsen we nabij een te monitoren pand een peilbuis met een data-logger. Deze zogenaamde 'diver' registreert de grondwaterstand en slaat de data op en kunnen we periodiek uitlezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gegevens direct digitaal te verzenden naar de uitvoerder en/of de adviseur of kunnen we de uitvoerder en/of de adviseur per sms of e-mail waarschuwen zodra de grondwaterstand onder een vooraf ingestelde grenswaarde daalt.


Trillingspredictie
Monitoringsplan

Schade-expertise

Meer weten? Neem contact met ons op!