U bent hier: Home > Milieu

Milieu

Op milieutechnisch vlak kunt u bij ons terecht voor een breed scala aan disciplines.  


Direct naar uw onderwerp? Klik op de onderstaande inhoudsopgave:

Quickscan bodem
Vooronderzoek NEN 5725
Milieuhygiënisch bodemonderzoek  conform NEN 5740, ARVO of NTA 5755
Veilig werken in verontreinigde grond  conform CROW 132 en CROW 307
Asbestonderzoek in grond en/of  puin conform NEN 5707, NTA 5755, NEN 5897
Uitvoering saneringsonderzoek
Risicobeoordeling bodemverontreiniging
Luchtonderzoek
Drinkwateronderzoek
Infiltratieonderzoek/waterparagraaf
Geohydrologisch bodemonderzoek
Opstellen van saneringsplannen
Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen
Directievoering bodemsaneringen
Vergunningaanvragen
Second Opinion
Overig omgevingsonderzoek

 

 

Quickscan bodem

Om een goede inschatting te kunnen maken of het uitvoeren van een historisch vooronderzoek danwel een verkennend bodemonderzoek noodzakelijk is, is het mogelijk voorafgaand een quickscan uit te voeren. Tijdens een quickscan worden beschikbare digitale gegevens met betrekking tot bodemverontreiniging geraadpleegd. Tevens wordt een analyse gemaakt van de voor bodemverontreiniging verdachte activiteiten teneinde vast te stellen of de verontreinigingssituatie voldoende is vastgesteld of dat een vervolgactie in de vorm van een vooronderzoek (conform NEN 5725) of een bodemonderzoek benodigd is.

 

Vooronderzoek NEN 5725

Indien noodzakelijk wordt voorafgaand aan een milieukundig bodemonderzoek een historisch vooronderzoek conform de NEN 5725 (“Bodem - Landbodem - Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek”) uitgevoerd. Het doel van het uitvoeren van een historisch vooronderzoek conform NEN5725 is achterhalen of de locatie ‘verdacht’ of ‘onverdacht’ is voor het aantreffen van bodemverontreiniging. Het vooronderzoek dient inzicht te geven in het historische, huidige en toekomstige gebruik van de onderzoekslocatie en de aangelegen terreindelen of percelen. Het vooronderzoek bestaat voornamelijk uit archiefonderzoek, interviews en een locatie-inspectie. Op basis van het vooronderzoek wordt een doelgericht en effectief (veelal kostenbesparend) onderzoeksplan (veld- en laboratorium-onderzoek) opgesteld. In sommige gevallen kan volstaan worden met de uitkomsten van het vooronderzoek waardoor een feitelijk bodemonderzoek achterwege kan blijven.


Milieuhygiënisch bodemonderzoek conform NEN 5740, ARVO, NTA 5755

Een bodemonderzoek conform de richtlijn NEN 5740 is vaak verplicht bij het aanvragen van een bouw- of milieuvergunning of in geval van een bestemmingswijziging. Ook kan een bodemonderzoek gewenst zijn bij een onroerend goedtransactie (koop/verkoop) of (ver)huur van een locatie of bij het vaststellen van de schade of het risico van bodemverontreiniging als gevolg van een calamiteit.

Het doel van een milieukundig bodemonderzoek is om, met een daarvoor passende onderzoeksinspanning, vast te stellen of op een bepaalde locatie bodemverontreiniging aanwezig is. Voor het uitvoeren van bodemonderzoek bestaan verschillende aanleidingen waarvoor van uit diverse invalshoeken onderzoeksprotocollen zijn opgesteld. De meest gangbare zijn de normen NEN 5740 voor verkennend onderzoek en NTA 5755 voor nader onderzoek. RB Geosurvey BV is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu voor uitvoering van  deze veldwerkzaamheden conform de SIKB BRL 2000 en de protocollen 2001 en 2002.

 

Veilig werken in verontreinigde grond (CROW 132, CROW 307)

De naleving op de arbeidsomstandighedenwetgeving met als één van de pijlers werken in verontreinigde grond neemt een prominente plaats in. Geleidelijk aan zien we bij de grote aannemers en netwerkbeheerders een bewustwordingsproces in werking treden waarbij werken in verontreinigde grond een belangrijk aspect in de risicobeheersing van projecten inneemt.
Op het grensvlak van milieuhygiënisch bodemadvies, veiligheid en milieukundige begeleiding is RB Geosurvey BV een ervaren en sterke partner. Wij kunnen in het volledige proces ondersteuning bieden of het volledige proces voor u faciliteren.

 

Asbestonderzoek in grond en/of  puin (NEN 5707, NTA 5755, NEN 5897)

Asbestonderzoek in bodem, puin en waterbodem vindt voornamelijk plaats in het kader van het aanvragen van een bouwvergunning (tegenwoordig omgevingsvergunning), overdracht van percelen, hergebruik van grond/puin en bij calamiteiten als brand op asbestverdachte plaatsen. Voor asbestonderzoek zijn verschillende protocollen opgesteld:
 • NEN5707, Asbest in grond
 • NEN5897, Asbest in puin
 • NTA5727, Asbest in waterbodem

Een onderzoek naar asbest begint met een vooronderzoek dat bestaat uit het verzamelen van gegevens over de bodemgesteldheid, het vroegere/huidige gebruik van de locatie en de directe omgeving en mogelijke oorzaken van verontreiniging. Belangrijk aspect hierbij is een veldinspectie. Het vooronderzoek asbest is goed te combineren met het historisch vooronderzoek conform NEN 5725, dat altijd voorafgaand aan een verkennend milieuhygiënisch bodemonderzoek wordt uitgevoerd.

Aan de hand van de uitkomsten van het vooronderzoek zal de intensiteit van de veldwerkzaamheden worden bepaald. Enerzijds kan worden volstaan met het volgens een bepaald patroon inspecteren van de toplaag. Anderzijds dienen gaten te worden gegraven en diepere bodemlagen te worden bemonsterd. Het verkennend onderzoek asbest is goed in combinatie met een verkennend bodemonderzoek conform NEN 5740 uit te voeren.

Van de tijdens de veldinspectie of veldwerkzaamheden verzamelde asbestverdachte materialen (plaatmateriaal e.d.) wordt in het laboratorium de aanwezigheid van asbest (soort en percentage) bepaald. Aan de hand van de uitkomsten van de veldwerkresultaten en het laboratoriumonderzoek wordt het op de locatie aanwezige asbestgehalte berekend.

 

Uitvoering nadere onderzoek / saneringsonderzoek (NTA 5755, NABRON, ROSA)

Als op een locatie matig tot sterke verhoogde gehalten aan bepaalde stoffen in de bodem zijn aangetoond volgt mogelijk een nader bodemonderzoek naar de aard, mate en omvang van de bodemverontreiniging. Op basis van de resultaten wordt beoordeeld of de omvang van de verontreiniging groter is dan 25 m3 grond of 100 m3 grondwater. Indien de omvang van de verontreiniging groter is, is sprake van een ernstig geval van bodemverontreiniging. Op basis van een risicobeoordeling wordt vervolgens bepaald of de saneringsnoodzaak spoedeisend is.

 

Risicobeoordelingen bodemverontreinigingen

Aan de hand van de verzamelde gegevens van een nader bodemonderzoek waarbij sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging dient een risico-beoordeling te worden uitgevoerd. Op basis van de risicobeoordeling wordt bepaald of de noodzaak tot saneren spoedeisend is (urgentiebepaling). In die gevallen waar een bodemsanering noodzakelijk of gewenst is, dient een saneringsplan of Plan van Aanpak, eventueel voorafgegaan door een saneringsonderzoek, te worden opgesteld.

Binnenluchtonderzoek

Bij bodemverontreiniging ondersteunen we u bij het uitvoeren van binnenluchtmetingen conform de laatste protocollen van de RIVM. Zo krijgt u direct een betrouwbare uitspraak over de mogelijke humaan toxicologische gezondheidsrisico’s.


Watervraagstukken
Bestudering van het gedrag van (grond)water kan met behulp van diverse technieken. Technieken die door de afdeling milieu worden toegepast zijn onder andere in-situ doorlatendheidsproeven, (waterspannings)sonderingen, grondboringen en plaatsen van peilbuizen, automatische grondwatermeettechnieken, geofysische metingen en laboratoriumonderzoek.

Naast het verzorgen van wettelijk verplichte (grond)watercontroles kan RB Geosurvey BV u adviseren met betrekking tot een diversiteit aan watervraagstukken. Bij watervraagstukken kan gedacht worden aan onderzoek naar zwemwater en kinderspeelvijvers, drinkwater, bronneringswater, oppervlaktewater en afvalwater maar ook infiltratieonderzoek, debietmetingen,  monitoring van hydrologische en meteorologische parameters als neerslag, verdamping, grondwater, windsnelheid, windrichting, temperatuur, luchtvochtigheid, troebelheid, doorzicht (Sechi), sedimentatie, golfslag en dergelijke .

Geohydrologisch bodemonderzoek
Voor sommige situaties waarbij het met name grote grondwaterverontreinigingen betreft is het noodzakelijk om een meer gedetailleerd geohydrologisch beeld van de ondergrond te verkrijgen. Door middel van gedegen dossieronderzoek en veldonderzoek (sonderingen, grondboringen en peilbuizen) kan een gefundeerd geohydrologisch model worden verkregen die dor middel van 2D en 3D visualisaties (Arcgis, Modflow Flex, Techplot) bijdragen aan een effectieve aanpak van vervolgonderzoek en saneringen.

Opstellen van saneringsplannen
Indien wenselijk/noodzakelijk dient een bodemverontreiniging te worden gesaneerd. Bodemsanering kan op diverse manieren plaatsvinden; van volledige verwijdering (ontgraven of in situ) tot isoleren, beheersen en controleren (IBC).  Om tot een geschikte sanerings-variant te komen kan een aanvullend saneringsonderzoek wenselijke zijn. In het sanerings-onderzoek worden een aantal saneringsvarianten uitgewerkt en met elkaar vergeleken op basis van haalbaarheid, resultaat en kosten. Na overleg met de opdrachtgever en de handhaver zal de meest doelmatige en kosteneffectieve variant in een saneringsplan worden uitgewerkt.

In het saneringsplan wordt aandacht besteed aan de uitvoeringstechnische, milieuhygiënische en financiële en juridische aspecten van de gekozen saneringsvariant. Daarnaast zullen een aantal randvoorwaarden als de te treffen veiligheidsmaatregelen, de milieukundige begeleiding en de nazorg worden beschreven.

 

Milieukundige begeleiding van bodemsaneringen processturing en verificatie

De afdeling milieu is gecertificeerd en erkend door het Ministerie van Infrastuctuur en Milieu  voor het uitvoeren van de milieukundige processturing en de milieukundige verificatie van bodemsaneringen met conventionele technieken conform de beoordelingsrichtlijn SIKB BRL 6000 en protocol 6001.

Milieukundige processturing
De milieukundige begeleiding heeft een taak in de sturing van het saneringsproces zoals
het aangeven van de verontreinigingsgrenzen, het aangeven van de bestemming van vrijkomende grond- en afvalstromen, de naleving van milieuvergunningen, bemonsteringen en toezicht op grondwateronttrekkingsystemen.

Milieukundige verificatie
De milieukundige begeleiding heeft daarnaast de in de Wet Bodembescherming vastgelegde taak van verificatie van het saneringsresultaat. Dit houdt in dat de milieukundige begeleiding vaststelt of de saneringsdoelstelling is bereikt, zoals die is vastgelegd in de beschikking of goedkeuringsverklaring op het saneringsplan/BUS-melding. In dat verband worden eindbemonsteringen en/of controles uitgevoerd. Van de uitgevoerde bodemsanering wordt vervolgens een evaluatierapport opgesteld en ter beoordeling overlegd aan het bevoegde gezag. 

 

Directievoering bodemsaneringen

Tijdens de uitvoering van projecten kan RB Geosurvey BV de  directievoering en het dagelijkse
toezicht verzorgen. Desgewenst vertegenwoordigt de directievoerder de opdrachtgever.
De inhoud van de directievoering en het toezicht is mede afhankelijk van de organisatie van het werk
met de opdrachtgever, dit kan inhouden:
 • Dagelijks toezien op de uitvoering
 • Vertegenwoordigen van de opdrachtgever
 • Het toezien op en het bijwonen van voorlichting betreffende hygiëne en veiligheid op het werk
 • Planning, tijdbewaking en werkcoördinatie
 • Werkbesprekingen, bouwvergaderingen, besprekingsverslagen
 • Voortgangs- en kostenbewaking
 • Besteksadministratie, beoordeling van meer- en minder werk
 • Oplevering
 • Controle van de afrekening van de aanneemsom, stelposten, verrekenposten, kortingen en bonussen
 • Controle in de onderhoudsperiode
 • Eindrapportage

Vergunningaanvragen

Voor alle activiteiten in de bouw en infrastructuur zijn vergunningen, ontheffingen en meldingen nodig. Voorbeelden van wetten waar vergunningstelsel zijn geregeld zijn  onder andere de Grondwaterwet, Monumentenwet, Ontgrondingenwet, Waterschapswet, Wet Bodembescherming, Wet Milieubeheer, Wet Verontreiniging Oppervlaktewater, Wet op de Ruimtelijke Ordening en de Woningwet. Binnen deze wetten gelden soms Koninklijke Besluiten met een eigen meldingen- en vergunningstelsel en hebben locale overheden bevoegdheden om eigen regels te stellen. Voor al deze procedures gelden dus verschillende kaders. De afdeling bodemonderzoek kan opdrachtgevers ondersteunen bij de vergunningprocedures en eventueel de integrale aanpak verzorgen. Belangrijke verguningsaanvragen en meldingen zijn:
 • Vergunningaanvraag/melding grondwateronttrekking
 • Vergunningaanvraag/melding lozing op oppervlaktewater
 • Vergunningaanvraag/melding Activiteitenbesluit
 • Vergunningaanvraag/melding lozen op riolering
 • Aanvraag beschikking ernst en spoedeisendheid bodemverontreiniging
 • Melden start/beëindiging bodemsanering
 • Melden start/beëindiging lozingen
 • Tussentijds informeren van het bevoegde gezag (kwaliteitsgegevens en debietgegevens bronneringswater, saneringsvoortgang e.d.

 

Second Opinion

Naast het uitvoeren van bodemonderzoeken heeft RB Geosurvey BV vanzelfsprekend ervaring in het beoordelen van onderzoeksvoorstellen (prijsopgaven), saneringsoffertes, onderzoeksrapporten en saneringsplannen van derden.

 

Overig omgevingsonderzoek

Door een ons uitgebreide netwerk in omgevingsonderzoek kunnen wij voor u ook andere onderzoeken verzorgen als partijkeuringen grond en bouwstoffen (SIKB BRL 1000), asbestinventarisatie in gebouwen, archeologisch onderzoek, flora & fauna onderzoek en explosievenonderzoek.
Meer weten? Neem contact met ons op!