U bent hier: Home > Geotechniek

Geotechniek

Direct naar uw onderwerp? Klik op de onderstaande inhoudsopgave:
Grondmechanica en funderingstechniek

Heitoezicht
Sonderen (25 ton track-truck)

Akoestisch paaldoormeten

Zakbaken monitoring en installatie
Peilbuizen monitoring en installatie

 

Grondmechanica en funderingstechniek

RB Geosurvey BV geeft advies op het gebied van de grondmechanica en funderingstechniek. Dit betekent dat u bij ons terecht kunt voor advieswerkzaamheden en berekeningen die te maken hebben met het 'evenwicht van de grond'. Hierbij kunt u denken aan onder andere funderingsberekeningen, damwandberekeningen, stabiliteitsberekeningen en zettingen.

Bij het bouwrijp maken van terreinen, de aanleg van een parkeerkelder, het bouwen van woningen of de aanleg van wegen, er zijn talloze mogelijkheden om de werkzaamheden te realiseren.
RB Geosurvey BV beschikt over ervaren geotechnisch ingenieurs die met hun voeten in de praktijk staan. Of het nu gaat om funderingen, zettingen, stabiliteit of damwanden, onze adviseurs zijn specialist in het interpreteren van de meetdata. Het interpreteren van meetdata en het op basis daarvan schematiseren en berekenen van de vraagstelling levert goed onderbouwde en verantwoorde adviezen.


Heitoezicht

RB Geosurvey BV heeft reeds 30 jaar ervaring met het begeleiden en controleren van funderingswerkzaamheden door het gehele land.
Bij het leveren van heitoezicht begeleiden en controleren wij de werkzaamheden van de heier op basis van de bestekstekeningen en aanvullende afspraken met de constructeur. De gegevens worden direct verwerkt in zgn. 'kalenderstaten' en samen met het dagboek dagelijks verzonden naar de constructeur. Op deze wijze is de opdrachtgever verzekerd van een continue kwaliteitscontrole.
Bij problemen op het werk zoeken wij in overleg met de betrokken partijen naar constructieve oplossingen. Een meerwaarde hierbij levert het adviesbureau die indien nodig praktijk en theorie samenbrengt.
RB Geosurvey levert tevens toezicht bij alle andere soorten van geotechnische werkzaamheden zoals het installeren/trekken van damwanden, het plegen van grondverzet, het uitvoeren van sloopwerkzaamheden, trekken van palen etc.
Aanvullend op het leveren van toezicht kunnen wij tevens voorzien in een volledig pakket omgevingsmonitoring, Variërend van trilings- en deformatiemetingen tot bouwkundig vooropnamen


Sonderen (25 ton track-truck)

Met onze sondeerauo met gecombineerd rupsonderstel kunnen we op de meeste ruwe terreinen komen.  Het sonderen is tegenwoordig vergaand geautomatiseerd. Het computersysteem registreert en verwerkt de meetgegevens van de sonderingen direct volledig automatisch en slaat ze op. RB Geosurvey BV beschikt dan ook over de meest moderne apparatuur en werkt volgens NEN 5140.
De elektronische meetinstrumenten in de sondeerconus kunnen behalve de puntweerstand ook de hellingshoek van de conus, de plaatselijke wrijvingsweerstand, de bodemtemperatuur, de elektrische geleidbaarheid en/of de waterspanning registreren. Meetgegevens worden via een meetkabel of geluidssignalen naar de computer gestuurd.


Akoestisch paaldoormeten

Met akoestisch doormeten kunnen we de kwaliteit controleren van reeds in de grond gebrachte palen. Met deze meetmethode kunnen we gebreken detecteren zoals diametervariaties, scheuren, breuk en insluitingen. Verder is in zekere mate de lengte van de palen na te gaan.
De volgende omstandigheden geven aanleiding om de kwaliteit van specifieke palen middels akoestisch doormeten na te gaan:

  • Het plotseling teruglopen van de kalender; paalbreuk is mogelijk
  • Het tijdens het heien verlopen van één of meerdere palen; ernstige scheurvorming is niet uitgesloten
  • Grote verschillen tussen het theoretisch en werkelijk betonverbruik bij in de grond gevormde palen; gevolg insnoeringen en/of verdikkingen
  • Mixerwisselingen bij de productie van avegaarpalen; mogelijk insnoeringen
  • Taludafschuiving nabij palen; kans op paalbreuk mogelijk
  • Zwaar materieel dat in de bouwput heeft gewerkt na het maken van de palen; paalbreuk is mogelijk

Onze geotechnisch adviseurs kunnen op basis van de verkregen meetresultaten een uitspraak over de kwaliteit van de aangebrachte palen.


Zakbaken monitoring en installatie

Een zakbaak is een hulpconstructie (meetpaal) om veranderingen in de hoogte van dieper liggende bodemlagen te bepalen. Tevens wordt het mogelijk de hoeveelheid ophoogmateriaal nauwkeuriger te kunnen bepalen.

Een zakbaak bestaat uit een vierkante of ronde stalen plaat van 0,5 tot 2 m doorsnede. Op deze plaat bevindt zich zuiver verticaal een metalen pijp. Deze pijp kan gaande het ophoogproces verlengd worden. De onderplaat wordt horizontaal geplaatst onder een toekomstige aanvulling, zoals een grondlichaam in de weg- en waterbouw. Door het aanbrengen van een massa ophoogmateriaal kan de ondergrond zakken (of zetten). In een onstabiele bodem als veen kan de zetting vele decimeters zijn. Bij zand is het beperkt tot centimeters. De onderzijde van de zakbaak met de buis zakt mee. De hoogte van de bovenkant van de pijp wordt vooraf nauwkeurig ingemeten. Door deze hoogtemeting in de loop der tijd te herhalen is het mogelijk het hoogteverloop (zetting) van de bodem te bepalen. Hiermee kan berekend worden wanneer de zetting ver genoeg gevorderd is om verdere bouwactiviteiten mogelijk te maken zonder dat het (bouw)werk beschadigd kan worden door de zettingen.


Peilbuizen monitoring en installatie

Bij het bemalen van bouwputten of andere werkzaamheden beneden de grondwaterstand (aanleg van riolering, pers- en ontvangstkuipen) is het gewenst inzage te krijgen in de grondwaterstandverlaging in de omgeving. Als verlaging tot onder de gemiddelde laagste grondwaterstand zich voordoet, kunnen zettingen optreden. Om dit te voorkomen plaatsen we nabij een te monitoren pand een peilbuis met een data-logger. Deze zogenaamde 'diver' registreert de grondwaterstand en slaat de data op en kunnen we periodiek uitlezen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om de gegevens direct digitaal te verzenden naar de uitvoerder en/of de adviseur of kunnen we de uitvoerder en/of de adviseur per sms of e-mail waarschuwen zodra de grondwaterstand onder een vooraf ingestelde grenswaarde daalt.

Meer weten? Neem contact met ons op!